استخدام

• شرايط استخدام
1- استخدام شما در اين مدت سه ماه بصورت آزمايشي خواهد بود.
2- شركت طي مدت آزمايش مي‌تواند از ادامه كار (در صورت عدم حصول رضايت) جلوگيري نمايد.
3- پرداخت حقوق طي مدت آزمايشي برابر ضوابط شركت و توافق بعمل آمده صورت خواهدپذيرفت.
4- بديهي است پس از پايان مدت آزمايشي استخدام نهايي و صدور دفترچه بيمه انجام خواهد شد.
5-پس از عقد قرارداد بر اساس ضوابط شركت مبلغ سفته دريافت مي‌گردد